گزارشی از دومین نشست تخصصی برگزار شده با عنوان “اصل معاشرت به معروف و تعارض آن با برخی گزاره های فقهی”

دومین نشست تخصصی با عنوان “اصل معاشرت به معروف و تعارض آن با برخی گزاره های فقهی” با حضور آقای دکتر رفسنجانی در دانشگاه شهید مطهری برگزار شد. ایشان در ادامه مطلب

گزارشی از اولین نشست تخصصی برگزار شده با عنوان “روابط مالی زوجین در رویه قضائی”

اولین نشست تخصصی با عنوان «روابط مالی زوجین در رویه قضایی» با حضور آقای دکتر سپهر در دانشگاه شهید مطهری برگزار گردید. ایشان در این نشست با اشاره به زمان ادامه مطلب