برنامه درسی رشته فقه و حقوق اسلامی ویژه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری (ره)

دانشگاه شهید مطهری (ره) با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به تنظیم و بازنگری برنامه درسی رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی پیوسته اقدام نموده ادامه مطلب