برگزاری اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد

این اردو در هفته دوم مهر ماه برگزار شد. در این برنامه پس از معارفه، دانشجویان جدیدالورود در نشستی صمیمی با مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه با نکات و مسایل آموزشی، ادامه مطلب