گزارشی از اولین نشست تخصصی برگزار شده با عنوان “روابط مالی زوجین در رویه قضائی”

اولین نشست تخصصی با عنوان «روابط مالی زوجین در رویه قضایی» با حضور آقای دکتر سپهر در دانشگاه شهید مطهری برگزار گردید. ایشان در این نشست با اشاره به زمان ادامه مطلب