گزارشی از دومین نشست تخصصی برگزار شده با عنوان “اصل معاشرت به معروف و تعارض آن با برخی گزاره های فقهی”

دومین نشست تخصصی با عنوان “اصل معاشرت به معروف و تعارض آن با برخی گزاره های فقهی” با حضور آقای دکتر رفسنجانی در دانشگاه شهید مطهری برگزار شد. ایشان در ادامه مطلب