اردوی توجیهی دانشجویان جدید الورود کارشناسی و کارشناسی ارشد

اردوی توجیهی ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی مهر ۹۸ در گلمکان، اردوگاه اردوبهشت برگزار شد.

در این اردو مسئولین دانشگاه از جمله معاونت آموزشی، مدیر گروه فلسفه و روانشناسی، مسئول کتابخانه، انفورماتیک و معاونت فرهنگی جهت آشنایی دانشجویان به ارائه توضیحات در خصوص برنامه واحدها و آئین نامه ها ی مختلف پرداختند.