برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن علمی دانشجویی

🌸جلسه هم اندیشی اعضای انجمن علمی دانشجویان سه رشته روانشناسی، فقه و حقوق و فلسفه در خصوص برنامه های ترم آتی از جمله برنامه ریزی برای مشارکت فعال تر دانشجویان، کرسی آزاد اندیشی، نشستهای تخصصی و …با حضور تعدادی از دانشجویان و اساتید برگزار شد.