برگزاری کارگاه آموزشی تنها مسیر آرامش

این کارگاه در دو روز شنبه و یکشنبه، ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه صبح و بعدازظهر در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران به همت موسسه تنها مسیر آرامش برگزار شد.

🍀 در روز شنبه و در نوبت صبح  موضوعات: اصول کار تشکیلاتی، ۶ ماهه آخر ظهور و خانه تکانی دل و در بعداز ظهر، کارگاه توانمند سازی مدیران فرهنگی و جلسه با مدیران مدارس مذهبی عنوان می شود.

🍀 هم چنین کارگاه های آموزش و تعمیق باورهای دبنی و خانواده متعالی در روز یکشنبه صبح و رسانه و طب سنتی اسلامی و اصلاح تغذیه در ساعت بعدازظهر برگزار می شود.