برگزاری دوره تکمیلی تربیت مربی و مبلغ کودک و نوجوان

این دوره آموزشی که از اسفند ماه سال ۹۷ با استقبال دانشجویان واحد خواهران آغاز شده بود، هفته گذشته به اتمام رسید.

آزمون کتبی آن در روز پنج شنبه ۱۷ مرداد ماه و سپس آزمون عملی برگزار خواهد شد. در انتها گواهی حضور به شرکت کنندگان اعطا می شود.