برگزاری مسابقه مقاله نویسی

مسابقه مقاله نویسی  با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در اتاق جلسات دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران برگزار گردید. پس از ارائه مقالات توسط شرکت کنندگان، فرم های ارزیابی توسط افراد حاضر در جلسه تکمیل شد. نتیجه مسابقه بر اساس ارزیابی به عمل آمده به شرح ذیل است:

🔹 نفر اول: خانم حشمتی (دانشجوی سال سوم کارشناسی فقه) موضوع:  تفاوتهای بیولوژیک زن و مرد

🔹 نفر دوم: خانم عابدی (دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه)  موضوع:  نیچه و فمنیسم معاصر

🔹 نفر سوم: خانم راستین (دانشجوی سال سوم کارشناسی فقه) موضوع:  بررسی جرم انگاری ازدواج کودکان زیر سن قانونی