برگزاری پنجمین نشست کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «دیدگاه اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف از منظر فقه امامیه» در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ در دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد برگزار گردید.
در این نشست علمی خانم دکتر ابراهیمی «عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری» به عنوان ارائه کننده، اظهار داشت: «دیدگاههاي مطرح از سوي فقيهان در زمينه اطاعت زوجه، از دیدگاه حداکثري «وجوب اطاعت مطلق» تا دیدگاه حداقلی «وجوب اطاعت صرفاً در زمینه استمتاعات» در نوسان است. وی ادعا نمود بر اساس تتبع به عمل آمده در متون فقهی، در این باره حداقل پنج دیدگاه مطرح است.

ایشان این دیدگاهها را تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «تعيين حدود اطاعت بر پایه معيار منافات با حقوق زوج»، «وجوب اطاعت در زمینه استمتاعات و خروج از منزل» و «وجوب اطاعت صرفاً در زمینه استمتاعات»، تبیین و نقد و بررسی نمود. سپس با توجه به نقد دیدگاههاي ارائه شده و عنایت به زوایاي مغفول مانده از ادله، دیدگاه مختار را تحت عنوان «اطاعت بر اساس معيار معروف» تبيين نمود.
پس از آن آقای دکتر بهرامی «عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری» و آقای دکتر عابدی «عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی» به نقد مقاله پرداختند. با ارائه دفاعیات خانم دکتر ابراهیمی گفتگوی علمی میان حاضرین، ناقدین و ارائه دهنده صورت گرفت.