برنامه زمانبندی کارگاه های علمی در هفته پژوهش

 🔹این جلسات در روزهای یک شنبه ۲۵، سه شنبه ۲۷ و چهارشنبه ۲۸ آذر ماه برگزار می شود.

 🔸دانشجویانی که تمایل به عضویت در انجمن علمی دارند، نیز در کارگاههای مذکور شرکت نمایند.

 🔹به دانشجویانی که در کارگاههای پژوهش شرکت می کنند، امتیاز پژوهشی تعلق خواهد گرفت.