برگزاری کارگاه مباحثه ویژه دانشجویان کارشناسی

🔹 کارگاه مباحثه با حضور دانشجویان کارشناسی در واحد خواهران مشهد برگزار شد. 

🔹 در این جلسه جناب آقای شفایانی به نکات قابل توجهی در خصوص انجام یک مباحثه هدفمند اشاره نمودند. 

🔹 با مطالعه فایل زیر می توانید به خلاصه ای از این نکات دسترسی داشته باشید.

نکات کارگاه مباحثه