انتخابات شورای فرهنگی دانشجویی

📣📣 انتخابات شورای فرهنگی واحد خواهران به همت مسئول محترم فرهنگی برگزار شد. اسامی دانشجویان منتخب به شرح ذیل می باشد.


 🔴 مقطع کارشناسی
سال اول
🔸  فقه و حقوق: ساجده سادات باغداری
🔸  فلسفه: فاطمه زیرک
🔸  روان شناسی: ریحانه همتی
سال دوم
🔸  فقه و حقوق: فرزانه معصومی
🔸  فلسفه: فائزه طباطبایی
سال سوم
🔸  فقه و حقوق: فاطمه سادات امین یزدی
🔸  فلسفه: مریم سادات ترویج اسلامی
سال چهارم
🔸  فقه: فهیمه ارجمند

🔴 مقطع کارشناسی ارشد
🔸ارشد خانواده: زینب ضیایی
🔸ارشد فلسفه ورودی ۹۶: زهرا رضایی
🔸ارشد حقوق خصوصی: ریحانه منتظران
🔸ارشد فلسفه ورودی ۹۷: زینب ایوبی

🔹علاوه بر افراد مذکور ، فرمانده بسیج دانشجویی، مهدیه جلالیان و همیار فرهنگی، سعیده لطیف زاده جزو اعضای ثابت شورا هستند.