کد رشته محل دانشگاه شهید مطهری

داوطلبان علاقه مند در مراحل گزینش دانشگاه شهید مطهری در سه رشته (انسانی- ریاضی- تجربی)، جهت انتخاب دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد بایستی کد رشته محل دانشگاه شهید مطهری تهران را انتخاب نمایند.

محل تحصیل داوطلبین بومی خراسان بزرگ (دختر و پسر) مشهد مقدس خواهد بود.

🔹 کد رشته محل فقه و حقوق اسلامی: ۱۶۲۹۳

🔹 کد رشته روانشناسی: ۱۶۲۹۲

🔹 کد رشته فلسفه و حکمت اسلامی: ۱۶۲۹۴

🔹 کد رشته فلسفه و کلام اسلامی: ۱۶۲۹۵