اردوی کتابگردی (بازدید از پاتوق کتاب)

جمعی از دانشجویان کتابخوان دانشگاه با همراهی واحد کتابخانه از فروشگاه پاتوق کتاب واقع در زیر گذر پارک ملت بازدید کردند. از برنامه های جالب دیگر این اردو، بازدید از محصولات فرهنگی مجموعه ترنجستان خلیج فارس بود.