برگزاری اردوی توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد

این اردو در هفته دوم مهر ماه برگزار شد. در این برنامه پس از معارفه، دانشجویان جدیدالورود در نشستی صمیمی با مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه با نکات و مسایل آموزشی، پژوهشی، اداری، طرح و برنامه، کتابخانه و فرهنگی آشنا شدند.

برگزاری مسابقه والیبال یکی از برنامه های جانبی این اردو بود.