گروه های آموزشی

روانشناسی فلسفه فقه و حقوق
کارشناسی آشنایی با رشته روانشناسی عمومی (مقطع کارشناسی)

سرفصل دروس

دروس عمومی و اختصاصی

آشنایی با رشته فلسفه و حکمت اسلامی (مقطع کارشناسی)

سرفصل دروس

دروس عمومی و اختصاصی

ورودی های قبل از سال تحصیلی ۱۳۹۷ ورودی های سال تحصیلی ۱۳۹۷ به بعد
آشنایی با رشته فقه و حقوق اسلامی (مقطع کارشناسی)

سرفصل دروس

دروس عمومی و اختصاصی

 

سرفصل دروس

دروس عمومی و اختصاصی

کارشناسی ارشد آشنایی با رشته فلسفه و حکمت اسلامی(مقطع ارشد)
فقه و حقوق خصوصی فقه و حقوق اسلامی
آشنایی با رشته فقه و حقوق خصوصی (مقطع ارشد)

سرفصل دروس

آشنایی با رشته فقه و حقوق اسلامی (مقطع ارشد)

سرفصل دروس

دکتری آشنایی با رشته فلسفه تطبیقی (مقطع دکتری)
فقه و حقوق خصوصی فقه و حقوق جزا
آشنایی با رشته فقه و حقوق خصوصی (مقطع دکتری)

سرفصل دروس

آشنایی با رشته فقه و حقوق جزا (مقطع دکتری)

سرفصل دروس