وام دانشجویی

باسمه تعالی

صندوق قرض الحسنه دانشجویی ولی عصر (عج) از مهرماه سال ۱۳۸۰ به خواهران واجد شرایط وام ضروری

می داده است و از سال تحصیلی جدید با عنایت تولیت محترم حضرت آیت الله امامی کاشانی که به بودجه

صندوق کمک مؤثری نموده اند، وام ازدواج نیز پرداخت می گردد.