معرفی واحدآموزش

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه شهید مطهری ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمي، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده است. استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

وظايف اين معاونت به شرح زير مي باشد :

تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها

برقراري ارتباط با ساير مراكز آموزشي

بررسي طرح ها در زمينه تغيير يا توسعه برنامه آموزشي

نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دردانشگاه

تهيه دستورالعملهاي مختلف با همكاري شوراي آموزشي درخصوص حسن اجراي مقررات