فراخوان مسابقه مقاله نویسی “کارکردهای خانواده”

مسابقه مقاله نویسی

دانشگاه شهید مطهری در نظر دارد جهت تقویت توانمندی دانشجویان در زمینه پژوهش، مسابقه مقاله­ نویسی برگزار نماید.

با توجه به جایگاه و اهمیت موضوع خانواده، سال گذشته «اصول حاکم بر نظام خانواده» محور پژوهش قرار گرفت. امسال نیز در همین راستا «کارکردهای خانواده» محور پژوهش قرار گرفته است.

در صورت تمایل و اطلاع از  ریزموضوعات پیشنهادی و نحوه برگزاری مسابقه فایل ذیل را مطالعه نمایید.

 

ریز موضوعات مسابقه مقاله نویسی