شرایط صدور کارت دانشجویی المثنی

باسمه تعالی

رؤسای محترم واحدهای آموزشی

با سلام و تحیت

بدینوسیله شرایط و ضوابط صدور کارت المثنی اعلام می گردد در صورت مراجعه دانشجویان، مدارک لازم را که در این بخشنامه ابلاغ می گردد به معاونت آموزش ارسال نمائید. بدیهی است بیش از یک مرتبه کارت المثنی صادر نخواهد شد.

شرایط و ضوابط صدور کارت دانشجویی المثنی:

۱- درخواست صدور کارت المثنی توسط دانشجو

۲- معرفی و تأیید ریاست واحد آموزشی تابعه

۳- پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان به عنوان هزینه صدور مجدد کارت

۴- پذیرش کتبی دانشجو مبنی بر قبول کلیه توابع حقوقی حاصل از مفقود شدن کارت دانشجویی

دکتر سیدمحمدصادق موسوی

معاون آموزشی