اهداف

دانشگاه شهید مطهری با توجه به مقتضیات و مقاصد خود برنامه ریزی و هدفمندی میکند که آنها عبارتند از:

* ارائه الگوی عملی از پیوند حقیقی حوزه و دانشگاه
* نهادینه سازی مفاد حوزوی در نظام دانشگاه
* تربیت علماء و روحانیون اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان
* تربیت محققان، کارشناسان، نظریه پردازان و مبلغان اسلامی
* تربیت قضات، وکلای متعهد و کارشناسان حقوقی و قضایی
* تربیت اساتید حوزوی و دانشگاهی
* تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی