تماس باما

مشهد – خیابان ۱۷ شهریور جنوبی – ۱۷ شهریور ۲/۵ – دانشگاه شهید مطهری مشهد – واحد خواهران
۳۳۴۱۸۲۵۵-۸ – ۰۵۱
۳۳۴۱۹۴۴۴ – ۰۵۱
info@motahari-um.ir