تماس باما

مشهد – خیابان ۱۷ شهریور جنوبی – ۱۷ شهریور ۲/۵ – دانشگاه شهید مطهری مشهد – واحد خواهران

مشهد – خیابان دکتر بهشتی – دکتر بهشتی ۳۶ – دانشگاه شهید مطهری مشهد – واحد برادران

واحد خواهران    ۸-۳۳۴۱۸۲۵۵- ۰۵۱

واحد برادران     ۲۲-۳۸۴۷۶۰۲۰- ۰۵۱

۳۳۴۱۹۴۴۴۰۵۱
info@motahari-um.ir