آئین نامه تغییر رشته تحصیلی

باسمه تعالی

رؤسای محترم واحد های آموزشی

با سلام و تحیت

بدین وسیله آیین نامه اجرایی تغییر رشته پذیرفته شدگان دوره کارشناسی مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه های تابعه در رشته های تحصیلی این مرکز ارسال می گردد لطفا به نحو مطلوب به دانشجویان نیم سال اول و دوم تحصیلی ابلاغ نمایید:

«کلیه پذیرفته شدگان دوره کارشناسی مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاههای تابعه، جهت تغییر در رشته های تحصیلی این مرکز، لازم است با توجه به شرایط و مراحل ذیل اقدام نمایند:

ـ کسب حداقل معدل ۱۷ در دو نیم سال تحصیلی اول و دوم

تبصره: در صورت تعدد داوطلبان و محدودیت پذیرش، درخواست داوطلبان با معدل بالاتر ملاک عمل خواهد بود

ـ تقدیم درخواست کتبی داوطلب، پس از گذراندن نیم سال اول و دوم تحصیلی به واحد آموزشی تابعه.

تبصره: درخواست دانشجویان نیم سال سوم و بعد از آن قابل طرح نخواهد بود.

ـ گواهی ریاست واحد آموزشی تابعه مبنی بر انجام مشاوره های آموزشی و تحصیلی داوطلب جهت تغییر رشته و موافقت ریاست واحد آموزش با درخواست داوطلب.

ـ موافقت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی مدرسه عالی شهید مطهری با لحاظ سیاست ها و ظرفیت های آموزشی این مجموعه».

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی